RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 11: Tạo bảng host

06 Jun

Bài viết liên quan: ,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Làm quen với bảng host trong router. Nó sẽ giúp chúng ta làm việc dể dàng hơn bằng những tên phổ biến.

Bảng Host là tập ánh xạ các tên thường thành các địa chỉ IP tương ứng. Việc đặt tên host sẽ giúp chúng ta có thể nhớ các địa chỉ khác rõ ràng mà không cần nhớ các địa chỉ IP phức tạp. Đối với mỗi thiết bị, sẽ có một bảng host riêng biệt. Và việc cập nhật, thêm, bớt đều do mỗi host tự làm

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng 2 router : Router 1 và Router 4

Nội dung:

1. Đặt các IP cho các host

2. Thêm phần tử vào bảng host

3. Xem bảng host

4. Xóa phần tử trong bảng host

Bước thực hiện:

1.    Đặt các IP cho các host

          Đặt IP cho Router 1 là 195..42.36.10 255.255.255.240 cho Ethernet 0

Router>enable

Router#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Fast 0/0

Router(config-if)#ip address 195.42.36.10 255.255.255.240

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#end

Router#

 

          Đặt IP cho Router 2 là 195..42.36.12 255.255.255.240 cho Ethernet 0

Router>enable

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Fast 0/0

Router(config-if)#ip address 195.42.36.12 255.255.255.240

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#end

Router#

 

2.    Thêm phần tử vào bảng host

          Việc thêm các phần tử vào bảng host có phân biệt kí tự hoa hay thường, các phần tử trùng lặp được thêm vào sau sẽ được ghi đè lên phần tử trước. Mỗi phần tử được ghi thêm ở router này sẽ chỉ có hiệu lực riêng biệt tại router đó.

 

          Ta sẽ thực hiện việc thêm bảng bảng host ở router 2. Đặt tên cho router kia là router1 với ip là 195.42.36.10

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip host router1 195.42.36.10

Router(config)#exit

Router#

 

Để kiểm tra xem thao tác đã làm đúng chưa. Ta sẽ sử dụng lệnh ping router 1 bằng tên thay vì bằng ip:

Router#ping router1

 

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.42.36.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 31/31/32 ms

 

Router#

 

3.    Xem bảng host

          Để xem được bảng host ta có thể xem ở chế độ thường hoặc đặc quyền:

Router>show host

Default Domain is not set

Name/address lookup uses domain service

Name servers are 255.255.255.255

 

Codes: UN – unknown, EX – expired, OK – OK, ?? – revalidate

       temp – temporary, perm – permanent

       NA – Not Applicable None – Not defined

 

Host                      Port  Flags      Age Type   Address(es)

router1                   None  (perm, OK)  0   IP    195.42.36.10

Router>

 

4.    Xóa phần tử trong bảng host

          Để xóa một phần tử host ta sẽ sử dụng theo cú pháp sau

Router(config)#no ip host router1

Router(config)#end

Router#

 

          Kiểm tra bảng host lại ta sẽ thấy phần tử router1 đã bị xóa

Router#show host

Default Domain is not set

Name/address lookup uses domain service

Name servers are 255.255.255.255

 

Codes: UN – unknown, EX – expired, OK – OK, ?? – revalidate

       temp – temporary, perm – permanent

       NA – Not Applicable None – Not defined

 

Host                      Port  Flags      Age Type   Address(es)

Router#

Written by hotdream1990

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 6, 2011 in CCNA

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s